Adatvédelmi tájékoztató

Általános

1.1.    Az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatás az alábbi jogszabályokon alapul:

évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.)

évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.)

évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grtv.)

az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelete (GDPR)

1.2.    A tájékoztató célja:

a személyes adatoknak az adatkezeléssel érintett személy (a továbbiakban: érintett) hozzájárulásán alapuló jogszerű kezelése

a célnak megfelelő adatkezelés

az adatbiztonság érvényesítése

a jogosulatlan adatkezelés megakadályozása

1.3.    A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a jelen adatvédelmi tájékoztató tartalmát előzetes értesítés nélkül, egyoldalúan módosítsa.

Az adatkezelés jogalapja és az adatok forrása

2.1.    Az adatkezelés az érintett hozzájárulásán alapul (adatkezelés jogalapja), melyet az alábbi módokon adhat meg (adatok forrása):

a honlapon történő regisztrációval (pl. elektronikus időpontkérő regisztrációs felület kitöltésével, és az adatkezelési tájékoztató elfogadásával)

szóban (időpontfoglalás során megadott név és telefonszám megadással)

írásban (a kezelt adatokat tartalmazó lelet, vizsgálati eredmény, elektronikus megküldésével, vagy papír alapú átadásával a kliens állapotának megismerése céljából, e-mailen adatok megadása az időpontfoglaláshoz)

üzleti kapcsolatfelvétellel (címzett megkeresés, ajánlat, hirdetés stb. eljuttatásával)

2.2.    A jogi személyek képviseletében eljáró magánszemélyek adatai szükségképpen kezelt adatnak minősülnek abban az esetben is, ha a szerződéses jogviszony a Szolgáltató és az érintett által képviselt jogi személy között jön létre.

2.3.    Az adatkezelés tartalma (kezelt adatok)

Név, telefonszám, e-mail cím

Az adatkezelés célja

3.1.    Az adatkezelés célja a Szolgáltató és az érintett közötti együttműködés fizikai közérzetjavító tevékenység céljával.

3.2.    Az együttműködés történhet:

tájékoztatással

testkezeléssel

3.3.    A Szolgáltató az érintettektől közvetlenül megszerzett személyes adatokat kapcsolattartási céllal kezeli, mely a Szolgáltató és az érintettek közös célja alapján jogos érdeknek tekinthető.

Az adatkezelés időtartama:

4.1.    Az adatkezelés általános időtartama az érintettel való utolsó kapcsolat (pl. e-mail,telefon,személyes találkozó) napjától számított 1 év.

4.2.    Amennyiben az érintett az adatkezeléshez való hozzájárulását visszavonja vagy személyes adatainak törlését kéri, a Szolgáltató kezelt adatokat a kérelem beérkezésétől számított 15 naptári napon belül törli.

4.3.    Amennyiben az adatkezelés jogalapja megszűnik, vagy az adatok törlését jogszabály, az Európai Unió jogi aktusa, a NAIH vagy a bíróság elrendelte, a Szolgáltató a kezelt adatokat haladéktalanul törli.

Adatbiztonság

5.1.    Az adatok tárolását az adatvédelmi incidensek megelőzése érdekében a Szolgáltató az alábbiak szerint végzi:

az adatkezeléshez használt eszközök tűzfallal és jelszóval védettek

az adattárolás felhő alapú rendszerekben történik, fizikai tárolás (merevlemez, CD, DVD, pendrive, memóriakártya stb.) nincs

az adatokhoz való hozzáférés jogosultsághoz kötött, eltérő megismerési és kezelési jogosultsági szintekkel

Sütik (cookiek) használata

6.1.    A sütik használatának célja:

a honlap felhasználói élményének javítása és a működés optimalizálása a gyors és pontos működés érdekében

a honlap forgalmának statisztikai követése

6.2.    A sütik a látogató gépét azonosítják, az érintettet (a honlap látogatóját) nem.

6.3.    A sütik a látogató gépéről bármikor törölhetők, illetve a látogató a böngésző megfelelő beállításával a sütiket letilthatja.

Az adatok továbbítása, adatfeldolgozás

nem történik

Profilalkotás

7.1.    A Szolgáltató a honlap látogatóit nem azonosítja sem személyesen, sem profilalkotás útján.

Automatizált adatkezelés

8.1.  A Szolgáltató automatizált adatkezelést nem végez.

Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai

9.1.  Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelő és az annak megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által kezelt személyes adatai vonatkozásában az Infotv.-ben meghatározott feltételek szerint:

az adatkezeléssel összefüggő tényekről az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon (előzetes tájékozódáshoz való jog),

kérelmére személyes adatait és az azok kezelésével összefüggő információkat az adatkezelő a rendelkezésére bocsássa (hozzáféréshez való jog),

kérelmére, valamint az Infotv.-ben meghatározott további esetekben személyes adatait az adatkezelő helyesbítse, illetve kiegészítse (helyesbítéshez való jog),

kérelmére, valamint az Infotv.-ben meghatározott további esetekben személyes adatai kezelését az adatkezelő korlátozza (az adatkezelés korlátozásához való jog),

kérelmére, valamint az Infotv.-ben meghatározott további esetekben személyes adatait az adatkezelő törölje (törléshez való jog vagy elfeledéshez való jog).

10.2.  Az érintett egyéb, az adatkezeléssel összefüggő jogai:

az érintettnek joga van tájékoztatást kérni az adatkezelés körülményeiről valamint az őt megillető jogosultságokról, melynek határideje 30 nap (átlátható tájékoztatás joga)

az érintett a kezelt adatairól bármikor másolatot kérhet (hozzáférés joga)

az érintett bármikor kérheti, hogy az adatait a Szolgáltató másik adatfeldolgozóhoz továbbítsa (adathordozhatóság joga)

amennyiben az érintett az adatainak kezelésével kapcsolatban jogszabálysértést észlel, keresettel fordulhat a Szolgáltató székhelye szerint illetékes törvényszékhez (bírósághoz fordulás joga)

amennyiben az érintett az adatainak kezelésével kapcsolatban szabálytalanságot észlel, panasszal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) (panasztevés joga):

székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

honlap: www.naih.hu

telefon: +36-1-391-1400

10.3.  Az érintett az információs önrendelkezési jogát az alábbi elérhetőségek bármelyikén gyakorolhatja:

név: Papp Anett Ibolya egyéni vállalkozó

postacím: 4034 Debrecen Gáspár Endre utca 9.

e-mail cím: pappanett2020@gmail.com

Fogalom meghatározások

11.1.      érintett: bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy;

11.2.      azonosítható természetes személy: az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, azonosító szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy fizikai, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

11.3.      személyes adat: az érintettre vonatkozó bármely információ;

11.4.      különleges adat: a személyes adatok különleges kategóriáiba tartozó minden adat, azaz a faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a genetikai adatok, a természetes személyek egyedi azonosítását célzó biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok,

11.5.      hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes, határozott és megfelelő tájékoztatáson alapuló egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy az akaratát félreérthetetlenül kifejező más magatartás útján jelzi, hogy beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok kezeléséhez;

11.6.      adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely – törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott keretek között – önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;

11.7.      adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

11.8.      adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

11.9.    nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

11.10.    adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges;

11.11.    adatkezelés korlátozása: a tárolt adat zárolása az adat további kezelésének korlátozása céljából történő megjelölése útján;

11.12.    adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

11.13.    adatfeldolgozás: az adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által végzett adatkezelési műveletek összessége;

11.14.    adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely – törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott keretek között és feltételekkel – az adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján személyes adatokat kezel;

11.15.    adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;

11.16.    harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére irányuló műveleteket végeznek;

11.17.    adatvédelmi incidens: az adatbiztonság olyan sérelme, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisülését, elvesztését, módosulását, jogosulatlan továbbítását vagy nyilvánosságra hozatalát, vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

11.18.    profilalkotás: személyes adat bármely olyan – automatizált módon történő – kezelése, amely az érintett személyes jellemzőinek, különösen a munkahelyi teljesítményéhez, gazdasági helyzetéhez, egészségi állapotához, személyes preferenciáihoz vagy érdeklődéséhez, megbízhatóságához, viselkedéséhez, tartózkodási helyéhez vagy mozgásához kapcsolódó jellemzőinek értékelésére, elemzésére vagy előrejelzésére irányul;

11.19.    címzett: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely részére személyes adatot az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó hozzáférhetővé tesz

Igénybe vett adatfeldolgozók

12.1.      Facebook Ireland Ltd. (Ireland, Dublin): hirdetéskezelés (azon felhasználók elérése a személyek egyedi azonosítására nem alkalmas, demográfiai adatokon alapuló célprofilok alapján, akik a személyes adataik eléréséhez önként hozzájárultak), posztolás.

12.2.      Google Inc. (USA, CA, Mountain View): Gmail, Google Drive – online excel táblázat a valós idejű adattovábbításhoz.

12.3.      WebHostIcon: szerverszolgáltatás.